668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

PLANY OBIEKTÓW JAKO ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ PLANY EWAKUACJI.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  [1] szczegółowo określa jaki jest zakres Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana dla obiektu powinna oprócz części opisowej, zawierać również część graficzną tj. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach   pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji  i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację tj.  w szczególności: kierunek dróg ewakuacyjnych, wyjścia ewakuacyjne, usytuowanie kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, podział na strefy pożarowe, miejsca zbiórki do ewakuacji.

Prawo bezpośrednio nakłada obowiązek wykonania planów ewakuacyjnych na placówki edukacyjne. Opracowanie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach[2].
  Zgodnie z § 5. ust. 1 Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się  w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

Bardzo często przyjmuje się jako plany ewakuacyjne  część graficzną instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zawiera elementy wymagane ww. rozporządzeniem.   Właśnie ta część graficzna tj. plany obiektów, niejednokrotnie wykorzystywane są jako plany ewakuacyjne. Nie ma jednak obowiązku wywieszania tych planów  w ogólnodostępnym miejscu budynku.  Z doświadczenia jednak wiadomo, że plany ewakuacyjne wywieszone w budynkach stanowią ważny walor informacyjny zarówno w zakresie ewakuacji jak też codziennego użytkowania budynku pomagając we właściwej orientacji osobom niebędącym stałymi użytkownikami tego budynku.

Opracował na własne potrzeby: mgr inż. Witold Trojnar ( http://ppoz-atex.pl )

Bibliografia:

[1]       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U.  z 2010 r., Nr 109, poz. 719 oraz Dz.U. 2019 poz. 67 zm.);

 [2]       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zmianami);

PLANY OBIEKTÓW JAKO ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ PLANY EWAKUACJI.
Przewiń na górę