668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Opracowywanie operatów przeciwpożarowych

Opracowywanie operatów przeciwpożarowych na podstawie zmian wprowadzonych Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  Zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. ustawy o odpadach  do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione  z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

Najważniejsze akty prawne:

[1]       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska    (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);

[2]       Ustawa o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze. zm.);

[3]       Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.);

[4]       Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz.296);

Przewiń na górę