668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego jest sporządzana dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana  zgodnie z wytycznymi określonymi w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja zawiera między innymi:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem.
 • Określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,          
   z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 • Plan obiektu, obejmujący także jego usytuowanie, oraz terenu przyległego,
  z uwzględnieniem wymaganych graficznych danych.

             Zgodnie z powyższym rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

             Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować  w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Najważniejsze akty prawne:

[1]   Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351
         z   późn. zmianami);

[2]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
        w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
        (Dz.    U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.);

Przewiń na górę