668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych [1], w miejscach gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pomieszczeniach oraz na terenach otwartych, w których możliwe jest występowanie mieszaniny wybuchowej o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni należy wyznaczyć odpowiednią strefę zagrożenia wybuchem.

Rys. 1 Przykład strefy 20 podczas napełniania silosu materiałem sypkim.

Rys. 2 Przykład strefy 21 podczas napełniania silosu materiałem sypkim.

Rys. 3 Przykład strefy 22 podczas napełniania silosu materiałem sypkim.

Rys. 4 Przykład strefy O podczas napełniania zbiornika LPG.

Rys. 5 Przykład strefy 1 podczas napełniania zbiornika LPG.

Rys. 6 Przykład strefy 2 podczas napełniania zbiornika LPG.

Pomieszczenia określa się jako zagrożone wybuchem w przypadkach, w których istnieje prawdopodobieństwo wytworzenia się w nich mieszanin wybuchowych, powstałych z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, których wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tych pomieszczeniach przekraczający 5 kPa. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zmianami).

[2] PN-EN 60079-10-1:2016 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe.

[3] PN-EN 60079-10-1:2015 Atmosfery wybuchowe. Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Ocena zagrożenia wybuchem

W niektórych zakładach pracy może występować atmosfera wybuchowa. Jest to mieszanina palnych substancji takich jak gazy, pary, mgły bądź pyły z powietrzem, w której w określonych warunkach atmosferycznych po zainicjowaniu zapłonu proces spalania rozprzestrzenia się na całą mieszaninę. Konsekwencją powstania zapłonu w atmosferze wybuchowej jest wybuch, stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla  ludzi i urządzeń znajdujących się w przestrzeni zagrożonej wybuchem. W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. W zakładzie  należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka oraz określić  procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wybuchu.

W ramach świadczonych przeze mnie usług oferuję przeprowadzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem.

Zakres oceny zagrożenia wybuchem obejmuje:

– wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem

– wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,

 -wskazanie w pomieszczeniach oraz w strefach zagrożenia wybuchem potencjalnych źródeł zapłonu,

– przygotowanie odpowiedniego protokołu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją  obrazującą rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem
Przewiń na górę