668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Na podstawie oceny zagrożenia wybuchem oferuję opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem obejmuje  w szczególności:

– Dokonanie kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia  w miejscu pracy atmosfery wybuchowej;
– Opis zastosowanych środków ochronnych w celu realizacji postanowień niniejszego rozporządzenia oraz ograniczenia skutków wybuchu;
– Protokół klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem;
– Oświadczenie pracodawcy że:

  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,

  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;

– Terminy przeprowadzania przeglądów zastosowanych środków ochrony;

– Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych w miejscach występowania atmosfer wybuchowych.

Najważniejsze akty prawne:

[1]  Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1999 r. w sprawie
         minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
         zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

[2]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań,
        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu
        pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931);

[3]        Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej(Dz.U. 2016 poz. 817);

[4]    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
             w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
             (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.);.

Przewiń na górę