668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Oznakowanie ewakuacyjne

Obecnie norma PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa została zastąpiona przez międzynarodową normę PN-EN ISO 7010:2012, natomiast arkusze norm PN-N-01256-02:1992 oraz PN-N-01256-04:1992 nadal obowiązują.

  Przy obecnym stanie formalnoprawnym możliwe jest zastosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą PN-N-01256-01 (znaki – ochro­na przeciwpożarowa), PN-N01256-02 (znaki – ewa­kuacja) lub normą PN EN-ISO 7010 (znaki – ochro­na przeciwpożarowa, znaki – ewakuacja). Wynika to  z załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw We­wnętrznych  i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wy­robów służących zapewnieniu bezpieczeństwa   publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mie­nia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wy­robów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), które przewiduje wykonanie znaków wg powyżej wymienionych norm. Ponieważ w Polsce coraz więcej budynków użyteczności publicznej oraz zakładów produkcyjnych użytkowanych jest przez ob­cokrajowców, rekomenduje się stosowanie znaków bezpieczeństwa według międzynarodowej normy PN-EN ISO 7010:2012.

Ich przesłanie jest bardziej zrozu­miałe dla użytkowników spoza granic kraju, co w efek­cie przyczyni się do lepszego spełnienia ich zamie­rzonej funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiekcie.

Wprowadzenie nowej normy nie skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest stosowanie znaków zgodnych z normą PN-EN ISO 7010:2012 przy uzupełnianiu braków, doposażeniu budynku lub niezbędnej wymianie znaków wynikającej z ich uszkodzenia. Oczywiście pod warunkiem, że nie wprowadzi to problemów  z czytelnością oznakowania dla użytkowników budynku, np. z określeniem kierunków ewakuacji. Sytuacja taka może pojawić się w przypadku, gdy widoczne na drodze ewakuacyjnej będą dwa znaki „wyjście ewakuacyjne” wg standardów dwóch różnych norm. Znak „wyjście ewakuacyjne” z normy europejskiej oznaczał dotychczas „drzwi ewakuacyjne”.

W związku z występującymi przyzwyczajeniami do znaku „wyjście ewakuacyjne” zgodnie z PN-N-01256-02:1992 rekomenduje się wykorzystanie niżej przedstawionych znaków, które również spełniają wymagania normy PN-EN ISO 7010:2012.  [1]

atex opole

Stosowanie znaków ochrony przeciwpożarowej w budynkach wg dwóch ww. norm jednocześnie skutkowało wielokrotnie nieprawidłowym oznakowaniem dróg ewakuacyjnych w budynkach. Najczęściej występujące błędy, które do tej pory można spotkać w budynkach:

– stosowanie znaków ewakuacyjnych wg dwóch różnych norm do oznakowania drogi ewakuacyjnej w tym samym budynku,
– różna interpretacja zapisów normy przez osoby wyposażające budynek w znaki ochrony przeciwpożarowej,
– niewłaściwe stosowanie znaków ochrony przeciwpożarowej – niezgodnie z normą.

Rys. 1. Jeden z przykładów interpretacji zapisów normy PN-EN ISO 7010:2012 w jednym z opracowań, które można znaleźć w internecie.

atex opole

Rys. 2. Interpretacja zapisów normy PN-EN ISO 7010:2012 wg CNBOP.

atex opole

Problem właściwej interpretacji zapisów obowiązującej normy dotyczącej znaków ochrony przeciwpożarowej rozwiązują „Wytyczne CNBOP-PIB W-0005-2019. Stosowanie znaków  bezpieczeństwa zgodnych z Normą PN-EN-ISO 7010”;  Wytyczne w sposób czytelny opisują sposób oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz opisują znaczenie poszczególnych znaków ochrony przeciwpożarowej.
W wytycznych zawarto wiele przykładów w formie graficznej oznakowania dróg ewakuacyjnych. Jest to bardzo przydatne opracowanie, którego brakowało i które uporządkuje sprawy właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Dokument może być przydatny także użytkownikom obiektów, któ­rym właściwe stosowanie znaków bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 7010 w dalszym ciągu nastrę­cza pewnych trudności ze względu na brak wyczerpu­jącej informacji.

Wytyczne mają na celu sprecyzowanie i ujednoli­cenie sposobu znakowania oraz rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 w obiektach budowlanych (w szczególności znaków ewakuacyjnych kierunkowych). Opracowanie wzboga­cono o informacje, na które należy zwrócić uwagę przed zainstalowaniem znaków bezpieczeństwa, ale również w trakcie ich eksploatacji.

Opracował na własne potrzeby: mgr inż. Witold Trojnar ( http://ppoz-atex.pl )

Bibliografia:

  1. Wytyczne CNBOP-PIB W-0005-2019. Stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z Normą PN-EN-ISO 7010;
Oznakowanie ewakuacyjne
Przewiń na górę