668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

atex opole

MAGAZYNOWANIE ZUŻYTYCH OPON NA ZEWNĄTRZ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Magazynowanie w dużej ilości zużytych opon powinno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 r., poz.296). Ww. przepis stosuje […]

PLANY OBIEKTÓW JAKO ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ PLANY EWAKUACJI.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  [1] szczegółowo określa jaki jest zakres Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana dla obiektu powinna oprócz części opisowej, zawierać również część graficzną tj. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem […]

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie część 3.

W efekcie analizy parametrów, opisujących charakterystykę wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych pyłów mieszanek zbożowych, można wywnioskować, że zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami, wszystkie pyły wykazują podobne charakterystyki wybuchu: klasa ST1 (pył słabo wybuchowy). Wybuch kukurydzy charakteryzuje się znacznie mniejszą szybkością przyrostu ciśnienia wybuchu w jednostce czasu niż pył pozostałych zbóż. Parametr KST na poziomie 52 bar∙m/s oznacza […]

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie część 2.

Wybuchy pyłów należą do częstych przyczyn awarii, a nawet katastrof silosów żelbetowych i stalowych. Czynnikiem inicjującym to zjawisko jest unosząca się wewnątrz komory mieszanina pyłu i powietrza oraz jej kontakt ze źródłem ciepła w postaci gorących powierzchni lub iskier z instalacji elektrycznej. Przyczyną wybuchu może być też znaczna ilość ciepła wydzielającego się z żarówek oświetleniowych. […]

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie część 1.

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie ( Atex Opole, Witold Trojnar ). Wiele materiałów, które powszechnie uważane są za trudno zapalne, w przypadku rozdrobnienia tworzyz powietrzem groźne mieszaniny, które mogą ulec zapłonowi i wybuchowi. Za pył palny uważa się ziarna materiału palnego lub trudno zapalnego o wymiarze równym lub mniejszym 500 μm, który […]

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych [1], w miejscach gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały […]

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. W niektórych warunkach środowiskowych może występować atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina palnych substancji takich jak gazy, pary, mgły lub pyły z powietrzem, w której w określonych warunkach atmosferycznych po zainicjowaniu zapłonu proces spalania rozprzestrzenia się na całą niespaloną  mieszaninę. Tabela 1. Zniszczenia powodowane przez falę ciśnieniową wybuchu[3]. Aby zapobiegać wybuchom i zapewnić […]

Przewiń na górę